ปฎิทินนักลงทุน
วันที่ หมวด
29 ส.ค. 2562 ผู้บริหารพบนักลงทุน ประจำไตรมาส 2 ปี 2562
ณ ห้อง 603 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา 14:10 - 15:10 น.
24 พ.ค. 2562 ผู้บริหารพบนักลงทุน ประจำไตรมาส 1 ปี 2562
ณ ห้อง 603 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา 14:10 - 15:10 น.
27 พ.ย. 2561 ผู้บริหารพบนักลงทุน ประจำไตรมาส 3 ปี 2561
ณ ห้อง 603 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา 14:10 - 15:10 น.
28 ส.ค. 2561 ผู้บริหารพบนักลงทุน ประจำไตรมาส 2 ปี 2561
ณ ห้อง 603 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา 14:10 - 15:10 น.
30 พ.ค. 2561 ผู้บริหารพบนักลงทุน ประจำไตรมาส 1 ปี 2561
ณ ห้อง 603 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา 15:20 - 16:20 น.
23 เม.ย. 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ณ ห้องวาสนา 6-7 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320 เวลา 14:00 น.
05 มี.ค. 2561 ผู้บริหารพบนักลงทุน ประจำไตรมาส 4 ปี 2560
ณ ห้อง 603 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา 16:30 - 17:45 น.
27 พ.ย. 2560 ผู้บริหารพบนักลงทุน ประจำไตรมาส 3 ปี 2560
ณ ห้อง 603 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา 13:00 - 14:00 น.
30 ส.ค. 2560 ผู้บริหารพบนักลงทุน ประจำไตรมาส 2 ปี 2560
ณ ห้อง 603 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา 15:20 - 16:20 น.
23 พ.ค. 2560 ผู้บริหารพบนักลงทุน ประจำไตรมาส 1 ปี 2560
ณ ห้อง 603 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
20 เม.ย. 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ณ ห้องปาริชาต โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320 เวลา 14:00 น.
23 ก.พ. 2560 ผู้บริหารพบนักลงทุน ประจำไตรมาส 4 ปี 2559
ณ ห้อง 603 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
15 พ.ย. 2559 ผู้บริหารพบนักลงทุน ประจำไตรมาส 3 ปี 2559
ณ ห้อง 603 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
22 ส.ค. 2559 ผู้บริหารพบนักลงทุน ประจำไตรมาส 2 ปี 2559
ณ ห้อง 603 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
23 พ.ค. 2559 ผู้บริหารพบนักลงทุน ประจำไตรมาส 1 ปี 2559
ผู้บริหารพบนักลงทุน ประจำไตรมาส 1 ปี 2559
20 เม.ย. 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320 เวลา 14:00 น.