ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
27 พ.ย. 2562
การเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
14 พ.ย. 2562
การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย
11 พ.ย. 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
11 พ.ย. 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
11 พ.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
04 ต.ค. 2562
การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
09 ส.ค. 2562
กรรมการบริหารลาออกจากตำแหน่ง และแต่งตั้งกรรมการอิสระ
09 ส.ค. 2562
แจ้งการตั้งบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท
09 ส.ค. 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
09 ส.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
09 ส.ค. 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
15 พ.ค. 2562
แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยง
14 พ.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14 พ.ค. 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
14 พ.ค. 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)