ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
21 พ.ค. 2563
การจัดทำคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
14 พ.ค. 2563
การยื่นขอใบอนุญาตการลงทุนโครงการ Quang Tri Industrial Park ประเทศเวียดนาม
12 พ.ค. 2563
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (แก้ไข) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ค. 2563
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
12 พ.ค. 2563
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
12 พ.ค. 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
12 พ.ค. 2563
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
12 พ.ค. 2563
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
12 พ.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
12 พ.ค. 2563
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
12 พ.ค. 2563
แจ้งระเบียบวาระการประชุม กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
13 เม.ย. 2563
การขยายเวลาเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
07 เม.ย. 2563
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
30 มี.ค. 2563
ทบทวนข้อมูลการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลโดยจ่ายเงินปันผลในอัตราเดิมและกำหนดเวลาเดิม
30 มี.ค. 2563
แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล