ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
15 พ.ค. 2562
แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยง
14 พ.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14 พ.ค. 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
14 พ.ค. 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
07 พ.ค. 2562
การจัดทำรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
23 เม.ย. 2562
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
05 เม.ย. 2562
เพิ่มทุนใน Amata Township Long Thanh Joint Stock Company
22 มี.ค. 2562
การจัดทำคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
25 ก.พ. 2562
เงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
25 ก.พ. 2562
เงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
25 ก.พ. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
25 ก.พ. 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
25 ก.พ. 2562
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
31 ม.ค. 2562
การเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
13 พ.ย. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) (แก้ไข)