ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
09 ส.ค. 2562
กรรมการบริหารลาออกจากตำแหน่ง และแต่งตั้งกรรมการอิสระ
09 ส.ค. 2562
แจ้งการตั้งบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท
09 ส.ค. 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
09 ส.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
09 ส.ค. 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
15 พ.ค. 2562
แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยง
14 พ.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14 พ.ค. 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
14 พ.ค. 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
07 พ.ค. 2562
การจัดทำรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
23 เม.ย. 2562
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
05 เม.ย. 2562
เพิ่มทุนใน Amata Township Long Thanh Joint Stock Company
22 มี.ค. 2562
การจัดทำคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
25 ก.พ. 2562
เงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
25 ก.พ. 2562
เงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น