ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรกของบริษัทฯ หลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน สามารถสรุปได้ดังนี้
  ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
  1.  บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) 342,543,560 36.64
  2.  AMATA ASIA LIMITED 338,536,220 36.21
  3.  กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 23,811,700 2.55
  4.  UBS AG LONDON BRANCH 22,004,668 2.35
  5.  นายทวีฉัตร จุฬางกูร 15,800,500 1.69
  6.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 9,540,725 1.02
  7.  กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 7,881,900 0.84
  8.  MR.WEI-TONG LIN 7,686,000 0.82
  9.  บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 7,686,000 0.82
  10.  บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 7,686,000 0.82