การประชุมผู้ถือหุ้น
ปี 2562 ดาวน์โหลด
การประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 English ภาษาไทย
หนังสือเชิญประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 English ภาษาไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย
รายงานประจำปี 2561 English ภาษาไทย
ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ English ภาษาไทย
ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น English ภาษาไทย
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น English ภาษาไทย
รายชื่อกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ร่วมประชุม English ภาษาไทย
แผนที่โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก English ภาษาไทย
แบบ ข English ภาษาไทย
แบบ ค English ภาษาไทย
แบบฟอร์มขอรับหนังสือเชิญประชุม รายงานประจำปี 2561 English ภาษาไทย