การแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น

ประธานคณะกรรมการ

อีเมล์: apichart@amata.com

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อีเมล์: oranuch.a@amata.com

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

อีเมล์: warapatr@amata.com

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อีเมล์: somhatai@amata.com

เลขานุการบริษัท

อีเมล์: cs@amata.com