ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
07 เม.ย. 2564
แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
05 มี.ค. 2564
การจัดทำคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
25 ก.พ. 2564
การยื่นขอใบอนุญาตการลงทุนโครงการ Amata Power Long Thanh และ Amata Power Ha Long
22 ก.พ. 2564
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
19 ก.พ. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
19 ก.พ. 2564
งดจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
19 ก.พ. 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
19 ก.พ. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
19 ก.พ. 2564
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
09 พ.ย. 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
09 พ.ย. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
09 พ.ย. 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
01 ต.ค. 2563
การเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
17 ส.ค. 2563
แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยง (รับความช่วยเหลือทางการเงินจากบมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน)
14 ส.ค. 2563
แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยง