ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
13 พ.ค. 2565
รายงานการลงทุนโครงการ Quang Tri Industrial Park ประเทศเวียดนาม
10 พ.ค. 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
10 พ.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 พ.ค. 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
22 เม.ย. 2565
การจัดทำรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
08 เม.ย. 2565
แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
07 มี.ค. 2565
การจัดทำคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
25 ก.พ. 2565
เงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
25 ก.พ. 2565
แจ้งแต่งตั้ง CFO
25 ก.พ. 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
25 ก.พ. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
25 ก.พ. 2565
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
08 พ.ย. 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
08 พ.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
08 พ.ย. 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)