Dividend Information

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ดีคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ

วันที่ขึ้น
เครื่องหมาย
วันที่จ่าย
เงินปันผล
ประเภท
เงินปันผล
เงินปันผล
(บาทต่อหุ้น)
วันผลประกอบการ
21 เม.ย.2565 06 พ.ค. 2565 เงินปันผล 0.05 01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564
20 เม.ย.2563 05 พ.ค. 2563 เงินปันผล 0.05 01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
07 พ.ค. 2562 21 พ.ค. 2562 เงินปันผล 0.09 01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561
09 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 เงินปันผล 0.03 01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560
04 พ.ค. 2560 19 พ.ค. 2560 เงินปันผล 0.05 01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559
24 พ.ค. 2559 10 มิ.ย. 2559 เงินปันผล 0.15 01 ม.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2559
ไม่จ่ายปันผล 0.00 01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558