ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565 ผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรกของบริษัทฯ หลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน สามารถสรุปได้ดังนี้
  ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
  1.  บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) 342,543,560 36.64
  2.  AMATA ASIA LIMITED 338,536,220 36.21
  3.  นาย วิฑูรย์ กรมดิษฐ์ 48,170,600 5.15
  4.  กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 23,811,700 2.55
  5.  นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 21,551,600 2.30
  6.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 11,691,156 1.25
  7.  กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 7,881,900 0.84
  8.  บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 7,686,000 0.82
  9.  บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 7,686,000 0.82
  10.  นาย ฮาราลด์ ลิงค์ 7,686,000 0.82
  11.  บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 7,686,000 0.82