ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรกของบริษัทฯ หลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน สามารถสรุปได้ดังนี้
  ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
  1. บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) 342,543,560 36.64
  2. AMATA ASIA LIMITED 338,536,220 36.21
  3. นาย วิฑูรย์ กรมดิษฐ์ 28,432,600 3.04
  4. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 23,811,700 2.55
  5. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 20,756,700 2.22
  6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 11,125,876 1.19
  7. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 7,881,900 0.84
  8. MR. WEI-TONG LIN 7,686,000 0.82
  9. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 7,686,000 0.82
  10. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 7,686,000 0.82