การประชุมผู้ถือหุ้น
ปี 2565 ดาวน์โหลด
การประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 English ภาษาไทย
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 English ภาษาไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย
รายงาน ONE Report 56-1 English ภาษาไทย
ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ English ภาษาไทย
ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น English ภาษาไทย
ข้อปฏิบัติและเอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) วิธีการมอบฉันทะการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น English ภาษาไทย
เอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ English ภาษาไทย
รายชื่อกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ร่วมประชุม English ภาษาไทย
หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก English ภาษาไทย
แบบ ข English ภาษาไทย
แบบ ค English ภาษาไทย
แบบฟอร์มขอรับหนังสือเชิญประชุม และ แบบ 56-1 One Report English ภาษาไทย